ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VOLVO  

VOOR TWEEDEHANDSVOERTUIGEN 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoopovereenkomst gesloten tussen de koper en de verkoper voor de aankoop van het voertuig (zoals beschreven in de  verkoopovereenkomst). In geval van tegenstijdigheid tussen de bepalingen van de koopovereenkomst en de algemene verkoopsvoorwaarden, zal de verkoopovereenkomst voorrang hebben.  

Artikel 1 – Leveringsdatum of -termijn 

1.1. Op de verkoopovereenkomst wordt de uiterste leveringsdatum of leveringstermijn aangeduid, die behoudens overmacht van strikte toepassing is. De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op deze van de ondertekening van de verkoopovereenkomst door de koper. Wanneer het voertuig niet is geleverd op de uiterste leveringsdatum, heeft de koper consument het  recht om (i) wanneer de leveringsdatum voor de koper consument essentieel is en als dusdanig is opgenomen in de verkoopovereenkomst, de verkoopovereenkomst onverwijld te beëindigen per  aangetekende brief gericht aan de verkoper; of (ii) in de andere gevallen, een aan de omstandigheden aangepaste nieuwe leveringstermijn voor te stellen en, indien het voertuig bij het verstrijken  van deze nieuwe termijn niet is geleverd, de verkoopovereenkomst onverwijld te beëindigen per aangetekende brief gericht aan de verkoper. Ingeval van verbreking overeenkomstig punt (i)  of (ii) hierboven, wordt het voorschot binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van de verbreking terugbetaald.  

1.2. De koper is verplicht om het voertuig op de afgesproken leveringsdatum of, wanneer een leveringstermijn werd afgesproken, binnen de 10 kalenderdagen vanaf het bericht van de verkoper dat  het voertuig beschikbaar is, in ontvangst te nemen. Kan de koper het voertuig niet op de afgesproken leveringsdatum of leveringstermijn in ontvangst nemen, dan heeft de verkoper het recht om,  na verloop van 10 kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief, behalve indien de koper bewijst dat het niet in bezit nemen van het voertuig het gevolg  is van overmacht:  

 • garagekosten ten belope van EUR per dag week (schrappen wat niet past) aan te rekenen en/of  
 • de verkoop te verbreken en indien de verkoop wordt verbroken door de verkoper, een vergoeding te eisen die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade, met een maximum  van 15% van de totaalprijs van het voertuig. 

Artikel 2 – Prijs 

2.1. De op de verkoopovereenkomst vermelde prijs, exclusief taksen, is niet herzienbaar. De prijs van de wettelijk verplichte, op bestendige wijze aangebrachte toebehoren wordt in de  aangekondigde prijs inbegrepen geacht. 

2.2. Wanneer een voertuig van de koper wordt overgenomen, wordt de overnameprijs afgetrokken van de overeengekomen koopprijs van het voertuig. De overnameprijs is definitief, tenzij het  voertuig bij levering niet meer voldoet aan de specifieke eisen van de verkoper zoals vastgelegd in de koopovereenkomst. De waardevermindering van het over te nemen voertuig van de koper  als gevolg van een vertraging in de levering van het voertuig dat aan de consument is verkocht, is voor rekening van de verkoper. De overnameprijs, zoals vermeld in de verkoopovereenkomst,  wordt in mindering gebracht op de totale prijs van het voertuig. 

Artikel 3 – Levering 

3.1. De levering van het voertuig heeft plaats op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. 

3.2. De koper draagt het risico op verlies of beschadiging van het voertuig vanaf het ogenblik waarop de koper het voertuig afhaalt en meeneemt, behoudens in geval van artikel 3.3. 

3.3. Wanneer de verkoopovereenkomst echter voorziet in de verzending van het voertuig, wordt het risico op verlies of beschadiging van het voertuig in toepassing van artikel VI.44 van het  Wetboek van economisch recht overgedragen aan de koper op het ogenblik van zijn levering aan de vervoerder die door de koper belast is met het vervoer en voor zover de keuze  voor deze vervoerder niet door de verkoper werd opgelegd. 

Artikel 4 – Betaling 

4.1. Het voorschot bedraagt niet meer dan 15% van de totale prijs. De integrale betaling, of het saldo bij de betaling van een voorschot, gebeurt contant op het ogenblik van de levering,  tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Indien het te betalen bedrag 3.000 EUR overstijgt, zal de betaling echter uitsluitend gebeuren via overschrijving of kredietkaart.  Gebeurt dit niet, dan is op de verschuldigde som een verwijlinterest verschuldigd tegen de wettelijke interestvoet na het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de  derde werkdag na de verzending per post of, naar gelang het geval, vanaf de kalenderdag na de verzending via e-mail, van een eerste kosteloze herinnering conform artikel XIX.2 van  het Wetboek Economisch Recht.  

4.2. Onverminderd de toepassing van artikel 3.2 zal de eigendom op het voertuig pas overgaan op de koper, op het moment dat de verkoper de volledige betaling van de koopprijs en alle eventuele  bijkomende kosten die desgevallend in de verkoopovereenkomst worden vermeld, ontvangen heeft. Bovendien kan de verkoper, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 14 kalenderdagen  vanaf de verzending van een aangetekende brief, de verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de koper. De ontbinding van de verkoop doet geen afbreuk aan het recht van de  verkoper om een vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade en kosten te vorderen, met een maximum van 15% van de totaalprijs van het voertuig. 

4.3. De koper zal er zich van onthouden, tot op het ogenblik van de volledige betaling van het voertuig, om het voertuig te verkopen, te verhuren, uit te voeren, het in pand (of in het bijzonder het  pand voor handelsfonds) te geven, of om er op het even welke manier over te beschikken en zal er geen enkele wijziging in aanbrengen, die er de waarde van zou kunnen doen verminderen.  De koper verbindt zich ertoe het voertuig in perfecte staat te onderhouden. Bij vervreemding van een niet volledig betaald voertuig door de koper, draagt deze laatste automatisch en  onvoorwaardelijk zijn rechtsvordering op zijn schuldenaar over aan de verkoper. De verkoper is gerechtigd het geleverde voertuig onverwijld terug te nemen zonder daarvan voorafgaand  kennis te hoeven geven of enige andere formaliteit te hoeven vervullen. 

4.4. De overhandiging van een cheque geldt niet als betaling: een cheque wordt slechts aanvaard onder voorbehoud van inning. 

Artikel 5 – Overeenstemming van het geleverde voertuig met de verkoopovereenkomst 

5.1. De koper erkent ingelicht te zijn over en aanvaardt het voertuig in de staat waarin het zich bevindt en zoals omschreven in de bijlage “Beschrijving van het tweedehandsvoertuig dat door de  onderneming wordt verkocht”.  

5.2. De koper verbindt er zich toe om zichtbare gebreken ten laatste op het moment van de levering van het voertuig aan de verkoper te melden. Klachten wegens  zichtbare gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op. 

Artikel 6 – Garantie 

6.1. Wettelijke waarborg. 

Indien de koper een consument is, wordt het tweedehandsvoertuig geleverd met een wettelijke garantie van 1 jaar overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het (oud) Burgerlijk  Wetboek. De verkoper kan zich niet bevrijden van zijn aansprakelijkheid voor verborgen gebreken van het voertuig. Elk gebrek aan overeenstemming dat zich voordoet na de levering en tijdens  de garantietermijn van 1 jaar wordt behoudens tegenbewijs vermoed te hebben bestaan op het ogenblik van de levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met  de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder meer rekening te houden met het feit dat het een tweedehandsvoertuig betreft. Elk gebrek aan overeenstemming moet aan de  

verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van 2 maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling  van het gebrek aan de verkoper binnen de 2 maanden na de vaststelling ervan verliest de koper zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen de verkoper in te  stellen. 

De bepalingen van de artikelen 1641 tot 1649 van het (oud) Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak zijn van toepassing,  ook na het verstrijken van de termijn van de conventionele waarborg zoals voorzien in artikel 6.2. De koper geniet van de gemeenrechtelijke regeling voor verborgen gebreken indien het  verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan  aanzienlijk vermindert. Elk verborgen gebrek moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een korte termijn van 2 maanden nadat de koper het gebrek heeft vastgesteld  of het normalerwijze had moeten vaststellen. De wettelijke waarborg blijft behouden, indien de koper/consument het voertuig volgens de instructies van de autofabrikant laat onderhouden of  herstellen buiten het netwerk van door die autofabrikant erkende herstellers. 

6.2. Conventionele waarborg Volvo Selekt 

Het recht van de koper op de conventionele waarborg geldt voor tweedehandsvoertuigen met Volvo Selekt-label en wordt verleend zonder afbreuk te doen aan zijn rechten op de wettelijke  garantie zoals omschreven in artikel 6.1 en laat deze rechten onverlet. De modaliteiten van de conventionele Volvo Selekt-garantie worden vermeld in de bijlage “Volvo Selekt – handleiding  voor Eigenaars”, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen en deze aanvaard te hebben. De conventionele waarborg geldt gedurende een termijn van (i) 1 jaar voor voertuigen  tussen 5 en 10 jaar oud, en (ii) 2 jaar voor voertuigen jonger dan 5 jaar, en neemt een aanvang op de dag van levering. 

Elk verborgen gebrek dat zich voordoet tijdens de duur van de conventionele waarborg wordt geacht te hebben bestaan op het ogenblik van de levering. De conventionele waarborg wordt  gegeven door de verkoper en betreft geen fabrieksgarantie. Elk gebrek aan overeenstemming moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van 2  maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen, en dit op straffe van onontvankelijkheid. Het defecte onderdeel zal gratis  hersteld of vervangen worden in een erkende Volvo-werkplaats in België of Luxemburg / binnen de EER, mits gebruik van originele Volvo-onderdelen. Indien dit naar het oordeel van de  verkoper onmogelijk of disproportioneel is, kunnen de partijen een vermindering van de prijs of de beëindiging van de verkoopovereenkomst overeenkomen. Ontbinding kan echter niet  worden ingeroepen wanneer het gebrek slechts gering is. 

UCNL-501002.2-09/23 

De waarborg is niet van toepassing bij schade: 

 • ontstaan als gevolg van een verkeersongeval, externe invloeden, misbruik, een menselijk fout, slecht of slordig gebruik van het voertuig; 
 • ontstaan als gevolg van moedwillige of met kwade opzet verrichte handelingen, ontvreemding zoals diefstal, onbevoegd gebruik, roof en verduistering, dan wel van overmacht  of een natuurramp, zoals storm, hagel, vorst, corrosie, blikseminslag, aardbeving, overstroming, schade veroorzaakt door dieren en als gevolg van schroeien, brand of explosie; veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij van leden van enige gewapende macht; ontstaan tijdens het oefenen voor of deelnemen aan wedstrijden, rally’s, snelheidsritten of offroadgebruik; 
 • veroorzaakt door wijzigingen/reparaties aan het motorrijtuig (bv. tuning, gas-ombouw …) of aan elk onderdeel ervan, die niet volgens de instructies van de fabrikant zijn uitgevoerd,  alsmede door wijzigingen van het voertuig of het inbouwen van onderdelen of accessoires die door de fabrikant niet zijn toegestaan, niet zijn goedgekeurd of worden afgeraden; ontstaan als gevolg van het niet tijdig repareren van een onderdeel dat gerepareerd diende te worden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade hiervan niet het gevolg is of  het desbetreffende onderdeel op het moment van het ontstaan van de schade op zijn minst provisorisch door een voor dit doel opgeleide en erkende vakman was gerepareerd; ontstaan tijdens het gebruik van het motorvoertuig voor rijles of rijexamen, verhuur, leasing alsmede vervoer van personen of goederen tegen betaling, tenzij in de garantieovereenkomst en met  toestemming van de Volvo Warranty Administration, anders is overeengekomen; 
 • ontstaan als gevolg van het gebruik van ongeschikte brand- of vloeistoffen of door het gebrek hieraan (smeermiddelen, oliën, koelwater, brandstof …); waarvoor een derde partij moet instaan, met name waarvan de herstelling door de fabrikant gebeurt in het kader van goodwill, of die toe te schrijven zijn aan een fabricage- of materiaalfout die  bij het desbetreffende voertuigtype in grote mate voorkomt (seriefouten) en die volgens soort en frequentie principieel in aanmerking komen voor goodwill van de fabrikant. 

De waarborg dekt eveneens niet:  

 • de normale slijtage van het voertuig (inclusief de normale waardevermindering van elk onderdeel), de normale onderhoudswerkzaamheden en de onderdelen en materialen die voor dat  onderhoud gebruikt worden (zie omschreven in het Volvo Service- en Garantieboekje). 
 • elk gebrek dat te wijten is aan de niet-naleving van de voorschriften van de producent wat onderhoud betreft of indien geen gevolg gegeven wordt aan uitnodigingen voor specifieke  technische nazichten (terugroepacties of recalls). 
 • schade veroorzaakt door het gebruik van een niet door Volvo goedgekeurd onderdeel of een onderdeel dat het kwaliteitsniveau van de originele Volvo-onderdelen niet evenaart en schade  veroorzaakt door een foutieve herstelling of vervanging. 

De door de verkoper of in elke Erkende Volvo-werkplaats binnen de EER onder waarborg uitgevoerde herstellingswerken (de carrosserie uitgezonderd) genieten dezelfde waarborg. 

Artikel 7 – Financiering en mogelijkheid om van de verkoopovereenkomst af te zien 

7.1. In voorkomend geval gebeurt de financiering overeenkomstig Boek VII, Titel 4, Hoofdstuk 1 van het Wetboek Economisch Recht (“consumentenkrediet”), en inzonderheid artikel 83 van Boek  VII van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot de mogelijkheid om van de overeenkomsten af te zien. In geval van financiering door de verkoper of door bemiddeling van de verkoper  zal er melding van gemaakt worden op de verkoopovereenkomst. Indien op de verkoopovereenkomst is vermeld dat de koop werd gesloten onder opschortende voorwaarde van de toekenning  van een financiering zonder de tussenkomst van de verkoper bij het sluiten van deze verkoopovereenkomst en indien de financiering wordt geweigerd door de kredietinstelling zal de koper  onverwijld de verkoper hiervan in kennis stellen. Daarenboven moet het schriftelijk bewijs van deze financieringsweigering per brief aan de verkoper worden overgemaakt binnen de maand na  de ondertekening van de verkoopovereenkomst. Het eventueel betaalde voorschot zal in dat geval binnen 8 kalenderdagen aan de koper worden terugbetaald. Indien de koper deze bepaling niet  naleeft zal hij aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd zijn, die evenwel beperkt is tot 15% van de totaalprijs van het voertuig. 

7.2 De verkopen buiten de onderneming van de verkoper (bijv. op salons, beurzen en tentoonstellingen) worden bovendien geregeld door de artikelen 64 en volgende van Boek VI van het Wetboek  Economisch Recht, met inbegrip van de in artikel 67 van dit boek voorziene bedenktermijn: 

Binnen 14 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de fysieke in bezit name door de koper van het voertuig, heeft de koper het recht om zonder opgave van redenen zijn aankoop te  herroepen, op voorwaarde dat hij de verkoper door middel van het modelformulier aangehecht aan de algemene verkoopsvoorwaarden of een andere ondubbelzinnige verklaring bij een ter post  aangetekende brief op de hoogte brengt van zijn herroepingsbeslissing en voor zover het voertuig niet werd gebruikt op een wijze die verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de  werking van het voertuig vast te stellen. Wat betreft de in acht te nemen termijn, is het voldoende dat deze kennisgeving wordt verstuurd vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen. De verkoper vergoedt alle van de koper ontvangen betalingen binnen 14 dagen na de dag waarop de verkoper werd geïnformeerd van de beslissing van de koper. De verkoper verricht de  terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de koper tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de koper uitdrukkelijk met een ander  betaalmiddel heeft ingestemd. De koper zal in dergelijk geval geen bijkomende kosten hebben.  

De koper heeft geen recht op terugbetaling van de bijkomende kosten als de koper uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door de verkoper geboden goedkoopste  standaardlevering, zijnde de afhaling van het voertuig door de koper in de verkoopsruimte van de verkoper. 

De verkoper behoudt het recht voor om te wachten met de terugbetaling totdat hij het voertuig heeft teruggekregen.  

De koper bezorgt het voertuig terug aan de verkoper binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de koopovereenkomst te herroepen aan de verkoper heeft meegedeeld.  De koper draagt alle directe kosten van het teruggeven van het voertuig.  

Artikel 8 – Overname van een tweedehandsvoertuig 

Indien de verkoopovereenkomst de overname van een tweedehandsvoertuig vermeldt, is deze overname afhankelijk van de levering en betaling van het Volvo Selekt of Volvo Used Car voertuig,  en van het bewijs dat de koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat alle verbintenissen met betrekking tot een eventuele financiering werden uitgevoerd. De overnamewaarde van het  tweedehandsvoertuig – overeengekomen en vermeld op de verkoopovereenkomst van het voertuig – is definitief, voor zover de staat van het tweedehandsvoertuig op het ogenblik van zijn levering  door de koper – met uitzondering van kleine, voor de verkoper niet-essentiële details – volledig overeenstemt met de specifieke eisen die werden overeengekomen op het bij de verkoopovereenkomst  gevoegd document. 

Artikel 9 – Documenten van de constructeur 

Elk document uitgaande van de constructeur dat de technische eigenschappen van het aangekochte voertuig vermeldt, de stempel of de handtekening van de verkoper draagt en bijgevoegd is aan  de verkoopovereenkomst, wordt verondersteld deel uit te maken van de verkoopovereenkomst waaraan het gehecht is. De beschrijvende fiche van het voertuig (aangehecht aan deze algemene  verkoopsvoorwaarden) maakt integraal deel uit van de verkoopovereenkomst. 

Artikel 10 – Overmacht 

De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere hiervan binnen de 8 kalenderdagen van zijn kennisneming van het voorval per aangetekende brief op de hoogte. 

In geval van overmacht heeft de verkoper de mogelijkheid om ofwel zijn verplichtingen op te schorten gedurende de situatie van overmacht, ofwel de verkoopovereenkomst definitief te ontbinden  zonder vergoedingsverplichting ten aanzien van de koper. 

Wordt beschouwd als overmacht elk voorval dat de verkoper redelijkerwijs niet kan beheersen, daaronder begrepen maar zonder ertoe beperkt te zijn: natuurramp, oorlog, opstand, oproer,  economische sancties, brand, overstroming, uitzonderlijke strenge klimatologische omstandigheden, ontploffing, epidemie, terrorisme, arbeidsgeschil, staking, patronale staking of elke andere vorm  van collectieve actie of conflict, evenals elke omstandigheid die de normale productie, verzending of vervoer van producten zou verhinderen, en andere vergelijkbare situaties die de verkoper,  haar onderaannemers, haar leveranciers of haar vervoerders kunnen beïnvloeden. 

Artikel 11 – Vragen en klachten 

In geval de koper vragen of klachten heeft in verband met de gesloten koopovereenkomst, kan hij/zij steeds contact opnemen met de verkoper. De contactgegevens van de verkoper zijn opgenomen  in de koopovereenkomst. 

Artikel 12 – Bewijs 

In de voorafgaande bepalingen geldt de aangetekende vorm van het geschrift enkel ten titel van bewijs. 

Artikel 13 – Bevoegde rechtbank 

De verkoper aanvaardt de tussenkomst niet van een gekwalificeerde entiteit bedoeld in boek XVI, titel 4, van het Wetboek van economisch recht. 

In geval van geschil zijn volgende rechters, naar keuze van de eiser, bevoegd om kennis te nemen van de vordering:  

 (1°) de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één van de verweerders;  

 (2°) de rechter van de plaats waar de verbintenissen of één ervan, waarover het geschil loopt, zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd;   (3°) de rechter van de woonplaats van de koper. 

Artikel 14 – Rally’s en wedstrijden 

De koper verbindt er zich toe met het aangekochte voertuig niet deel te nemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan niet-toeristische rally’s en wedstrijden en in het algemeen aan alles wat strijdig is  met een normaal gebruik van het voertuig of daar eender welke publiciteit ook voor te maken zonder het voorafgaande akkoord van de invoerder, op straffe van verval van de contractuele waarborg.

UCNL-501002.2-09/23 

Artikel 15 – Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens van de koper vermeld op dit document worden verwerkt door de verkoper in het kader van zijn klantenbeheer. Deze verwerking is noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van  deze verkoopovereenkomst en overeenkomsten met betrekking tot andere producten en diensten verdeeld door de verkoper. De persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door de verkoper  voor direct marketing doeleinden. Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de verkoper om zijn producten en diensten te promoten bij zijn klanten. De persoonsgegevens van de koper vermeld op dit document kunnen ook doorgegeven en verwerkt worden door Volvo Car Belgium NV, Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel met het oog op direct  marketing doeleinden. Deze verwerking vindt enkel plaats indien de koper daarvoor zijn toestemming heeft gegeven.  

Deze persoonsgegevens kunnen eveneens worden meegedeeld aan entiteiten die contractueel en/of juridisch verbonden zijn met de verkoper of met Volvo Car Belgium NV en aan derden verzekeraars in het kader van bovenvermelde doeleinden.  

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft elke betrokkene die zijn identiteit bewijst, het recht inzage te vragen in zijn gegevens, het recht om te verzoeken verbeteringen  aan te brengen aan zijn/haar gegevens, te verzoeken om zijn gegevens volledig te laten verwijderen of in een machine-leesbare vorm over te dragen. Elke betrokkene heeft eveneens het recht  om, in bepaalde omstandigheden, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn gegevens of om een beperking van deze verwerking te verzoeken. Indien de verwerking gesteund is op de  toestemming van de betrokkene heeft deze steeds het recht om zijn toestemming in te trekken. De betrokkene kan voormelde rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verkoper en/of  Volvo Car Belgium NV die optreden als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken voor hun respectieve verwerkingen.  

Voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens door deze partijen en de uitoefening van bovenvermelde rechten, raadpleeg de geldende privacyverklaringen van de verkoper  (via [website]) en Volvo Car Belgium (via [website]). 

Artikel 16 – Hoedanigheid en verbintenis van de koper 

16.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn integraal van toepassing wanneer de koper een consument is in de zin van artikel I.1 van het Wetboek Economisch Recht of in de zin van artikel  1649bis §2 van het (oud) Burgerlijk wetboek, d.w.z. wanneer hij het voertuig dat het voorwerp van deze verkoopovereenkomst uitmaakt aanschaft of gebruikt voor niet-beroepsmatige  doeleinden. 

16.2. Wanneer de koper geen consument is in de zin van artikel 16.1 hierboven, zijn onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden eveneens van toepassing, maar dan met uitzondering  van de artikelen 1.1, 4.1, 6.1 en 7.  

In dit geval:  

 • is de opgegeven leveringsdatum of -termijn altijd louter indicatief en zonder vaste verbintenis vanwege de verkoper;  
 • zijn de rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de verkoper uitsluitend bevoegd;  
 • moeten de zichtbare gebreken aan het lakwerk, het koetswerk en de binneninrichting door de koper onverwijld per aangetekende brief aan de verkoper gemeld worden. De overige  zichtbare gebreken moeten door de koper per aangetekende brief gemeld worden aan de verkoper, ten laatste binnen 10 kalenderdagen vanaf levering en dat op straffe van  onontvankelijkheid;  
 • is de koper gehouden ieder verborgen gebrek, aan de verkoper te melden per aangetekende brief binnen een termijn van één maand vanaf het ogenblik waarop hij het heeft vastgesteld of  normalerwijze had moeten vaststellen, op straffe van onontvankelijkheid;  
 • verbindt de koper er zich toe om de integrale prijs, of het saldo in geval een voorschot werd betaald, contant te betalen op het ogenblik van levering van het voertuig, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. In geval van laattijdige betaling, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1% per maand op  het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 12% van het nog verschuldigde  factuurbedrag (met een minimum van 250 euro); onverminderd het recht van de verkoper om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade;  
 • wordt artikel 6.1 vervangen door de volgende bepaling: De koper geniet van de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken bepaald door de artikelen 1641 tot 1649 van het (oud)  Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert. Elk verborgen  gebrek moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een korte termijn van 10 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld of het  normalerwijze had moeten vaststellen. 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid 

17.1 Enige aansprakelijkheid van de verkoper met betrekking tot het niet-nakomen van enige garantie gegeven door de verkoper of verplichtingen van de verkoper overeenkomstig de  verkoopovereenkomst wordt beperkt tot de waarde van de factuur van het betrokken voertuig.  

17.2 De verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor incidentele, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van doch niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 

17.3 Niets in deze algemene verkoopsvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van de verkoper uit of beperkt die aansprakelijkheid in geval van grove nalatigheid, opzettelijke fout,  fraude of overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de verkoper. 

Artikel 18 – Beëindiging 

Zonder afbreuk te doen aan de beëindigingsrechten van de verkoper die elders in de verkoopovereenkomst werden opgenomen of onder gemeen recht, is de verkoper gerechtigd de  verkoopovereenkomst met de koper te allen tijde te beëindigen, met onmiddellijke uitwerking, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder vergoeding  (i) ingeval het voertuig door een derde in beslag wordt genomen;  

(ii) wanneer de koper één van zijn verplichtingen uit de verkoopovereenkomst niet nakomt; of  

(iii) wanneer de koper een minnelijk akkoord of gelijkaardige regeling aanvraagt (formeel of informeel) met zijn schuldeisers of niet langer in staat is of dreigt niet langer in staat te zijn zijn schulden  te betalen, voorwerp is van een procedure van gerechtelijke reorganisatie of faillissement, een curator of bewindvoerder werd aangeduid voor zijn ondernemingen, bezittingen of inkomsten of  een deel ervan, een beslissing voor zijn vereffening werd genomen, een verzoek werd ingediend of een uitspraak is gewezen door een rechtbank in verband met zijn vereffening of beheer.  In geval van beëindiging behoudt de verkoper zich het recht voor een vergoeding te vorderen voor alle kosten, interesten en schade die de verkoper zou hebben opgelopen. 

Artikel 19 – Toepassing algemene voorwaarden 

Behoudens schriftelijk anders tussen partijen overeengekomen, zijn op de verkoopovereenkomst de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing. De verkoper behoudt zich het recht voor om te  allen tijde en zonder kennisgeving deze algemene verkoopsvoorwaarden aan te passen of te actualiseren. De algemene verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op het tijdstip van de aankoop, zoals  aangehecht aan de verkoopovereenkomst, zullen in elk geval van toepassing zijn op de aankoop. 

Artikel 20 – Splitsbaarheid 

In geval één of meerdere bepalingen, om één of andere reden, geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn of zonder gevolg zouden zijn, zal deze bepaling geacht worden splitsbaar te zijn van deze  algemene verkoopsvoorwaarden en zal deze geen invloed hebben op de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

UCNL-501002.2-09/23